นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ดร.พรชัย มงคลวนิช กล่าวว่า”สถาบันการศึกษาภาคเอกชนทุกแห่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเรียนจบไปแล้วจะไปประกอบอาชีพอย่างโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน เรามีความยินดีสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาขยายผลในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความแข็งแกร่ง รวมตัวกันต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง”

“การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะในภาคการศึกษาควรจะต้องนำหลักการสอนในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปลูกฝัง และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็ก นอกจากภาคการศึกษาแล้ว ภาคประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป และขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปในที่สุด” นายประมนต์กล่าวทิ้งท้าย
กรุงเทพฯ 11 ธันวาคม 2557 – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปฏิเสธการคอร์รัปชันให้กับเด็กและเยาวชน ตั้งเป้าขยายเครือข่ายไร้คอร์รัปชันในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยต้านโกง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกมานานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ดังนั้นควรต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญาหาเพื่อคลี่คลายภาวะวิกฤติให้หมดไปอย่างเร่งด่วน